دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

دانلود رایگان پاورپوینت چارچوب نظری گزارشگری مالی – دکتر ساسان مهرانی

پاور پوینت فصل ۴ کتاب تئوری حسابداری ۱ – دکتر ساسان مهرانی : چارچوب نظری گزارشگری مالی

تعداد اسلاید: ۹۰

چارچوب نظری گزارشگری مالی

مقدمه:

اولین نهادی که تاثیرزیادی در زمینه ایجاد یک چارچوب نظری گزارشگری مالی برای حسابداری داشت  ̨ هیات اصول حسابداری بود که اقدام به برگزیدن رویکردی نمود که رویکرد بدیهیات و اصول نام گرفت.

بعدها نیزتوسط نهادهای دانشگاهی و حرفه ای و قانون گذار رویکردی تحت عنوان اهداف استانداردها پدید آمد.

در رویکرد بدیهیات و اصول پس از مشخص کردن اهداف صورت های مالی ̨  به تدوین  فرضیات بدیهی اقدام میشود سپس با بهره گیری از قیاس ̨  اصول ودر نهایت رویه های حسابداری استنتاج میشود.

رویکرد اهداف – استانداردها که پس از تدوین یک سری اهداف برای صورت های مالی که مهم ترین آن نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان است با بهره گیری از این اهداف اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری کرد.

فرضیات بدیهی به عنوان مفروضات بنیادینی هستند که متاثر از عوامل محیطی و اقتصادی و سیاسی و نیز رسوم و دیدگاه های زیر بنایی جامعه میباشند.

در واقع این رویکردها: درتلاش برای رسیدن به سود حقیقی است که رویکرد اندازه گیری ارزش های جاری را به عنوان روش مناسب برای رسیدن به این هدف میداند.

اهداف صورت های مالی:

•صورت های مالی برای تامین نیازهای ۳ گروه شامل شرکت ها و استفاده کنندگان از صورت های مالی و حرفه حسابداری تهیه میشود. • شرکت ها با اهمیت ترین گروه هستند که فرایند تهیه و ارائه صورت های مالی را به عهده دارند و از جمله  ذینفعان گزارشگری مالی هستند.

 استفاده کنندگان صورت های مالی که فرایند تهیه و تنظیم صورت های مالی تحت تاثیر نیازها و منافع آنهاست.

 حرفه حسابداری که به رویه های عمل حسابداری تاثیر بسزایی دارد .

از طرفی حسابرسان با اظهار نظر خود در مورد صورت های مالی به تایید تهیه آن بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری می پردازند.

اما صورت های مالی ممکن است که نیازهای این ۳ گروه را به طورهمزمان نتواند تامین کند به همین دلیل ۳ رویکرد سازمان گرا و حرفه گرا و استفاده کننده گرا مطرح میشود.

 سازمان گرا:

رویکرد سازمانگرا: تمرکز بر افشای اطلاعاتی دارد که شرکت آمادگی افشای آن را دارد.

 حرفه گرا:

رویکرد حرفه گرا فرض میشود که حرفه توان اندازه گیری و تایید اطلاعات را دارد و از طرق مختلف خدماتی را برای شرکت فراهم مینماید.

 استفاده کننده گرا :

رویکرد استفاده کننده گرا شامل اطلاعات سودمندی است که برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید است و نیز اغلب برای تعیین هدف صورت های مالی مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دانلود رایگان کلیک کنید.

چارچوب نظری گزارشگری مالی
چارچوب نظری گزارشگری مالی
چارچوب نظری گزارشگری مالی
چارچوب نظری گزارشگری مالی
چارچوب نظری گزارشگری مالی

دیدگاه‌ها (0)