دانلود رایگان پاورپوینت،دانلود فایل اکسل،دانلود Pdf

پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری – دکتر ساسان مهرانی

اندازه گیری در حسابداری

پاورپوینت فصل ۵ کتاب تئوری – اندازه گیری در حسابداری – حسابداری دکتر ساسان مهرانی

تعداد اسلاید: ۵۷

در ابتدا باید بدانیم که اندازه گیری به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.

در اندازه گیری کمی (مثلا وزن) تنها یک خصوصیت مورد ارزیابی قرار می گیرد ولی در اندازه گیری کیفی (زیبایی) چندین خصوصیت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اندازه گیری در حسابداری هم چیزی شبه به اندازه گیری کیفی می باشد. به عنوان مثل نمی توان سود را به طور مستقیم اندازه گیری کرد؛ بلکه باید با عوامل متعددی همچون درآمدها، هزینه ها و … را مدنظر قرار داد تا در نهایت بتوان رقمی تحت عنوان سود را محاسبه نمود.

وجود جایگزین های مختلف در حسابداری باعث دشواری در فرآیند حسابداری می گردد.

تعریف اندازه گیری از استیونس:

 اندازه گیری در حسابداری تخصیص اعداد به خصوصیات یا ویژگی هاسن

تعریف اندازه گیری از نظر کمپبل (یکی از نخستین افرادی به موضوع اندازه گیری پرداخته است):  

      اشیا (موضوعات) مورد اندازه گیری تعریف نمود.

تخصیص اعداد به منظور نشان دادن خصیصه های مادی غیر عدد یک سیسیتم، مطابق با قوانین حاکم بر این خصیصه ها می باشد.

تعریف اندازه گیری از نظر استرلینگ:

قواعدی که می توان در اندازه گیری از آن استفاده کرد باید  محدود باشند در غیر این صورت هر گونه تخصیص عددی را می توان اندازه گیری نامید.

اندازه گیری بنیادی

زمانی صورت میگیرد که بتوان اعداد را با ارجاع به قوانین طبیعی به نحوی به خصیصه های موضوع مورد اندازه گیری تخصیص داد که آن اندازه وابسته به اندازه گیری هیچ متغیر دیگری نباشد.مانند: طول و وزن.

خصیصه های بنیادی جمع پذیرند.

خاصه ها:

حسابداران برای اندازه گیری رخدادهای مالی در قالب واحدهای پولی باید بتوانند یک یا چند جنبه از جنبه های یک رخداد را مد نظر قرار دهند.

در نظر گرفتن یک رخداد اقتصادی می تواند ایشان را به نتایج متفاوتی رهنمون سازد.

اغلب در نظر گرفتن بهاء در مقابل ارزش ، در نظر گرفتن رخداد واقعی در مقابل رخدادهای فرضی و در نهایت در نظر گرفتن رخدادهای گذشته در مقابل رخدادهای جاری و آتی موضوع بحث این حوزه بوده است. 

این موضوعات باعث به وجود آمدن خاصه های متعددی گردید .

برای دانلود رایگان کلیک کنید

اندازه گیری در حسابداری
اندازه گیری در حسابداری
اندازه گیری در حسابداری
اندازه گیری در حسابداری
اندازه گیری در حسابداری

دیدگاه‌ها (0)