استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

15,000 تومان

توضیحات

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

ذینفعان گزارش های مالی بخش دولتی و نیازهای اطلاعاتی آنها

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

مقدمه:ذینفعان گزارشهای مالی

 • اهداف کلی گزارشگری مـالی اصـولا بـر مبنـای ذینفعـان و نیازهـای اطلاعاتی آنها تدوین می شود.
 • به همین دلیل باید ابتدا ذینفعان و نیازهـای اطلاعاتی آنها شناسایی و سپس با لحاظ نمودن ویژگی های محیطی فعالیت شخصیت گزارشگر، نسبت به تدوین اهداف گزارشگری اقدام شود.
 • برخی معتقدند که دانش لازم درباره ذینفعان واقعی صورتهای مـالی نهادهـای بخش عمومی نظیر شهرداری ها در اختیار نیست، لذا به نظـر آنهـا در ایـن خصوص باید به فرضیه متوسل شد.
استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

پژوهش های انجام شده در مورد شناسایی ذینفعان از گـزارش هـای مالی:

بررسی های انجام شده گذشته در مورد شناسایی ذینفعان گزارش های نهادهای بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنها را می توان در سه گروه با روشهای مختلف به شرح زیر طبقه بندی کرد.

 1. بررسی هایی که بـا رویکـرد دسـتوری بـه شناسـایی و طبقـه بنـدی گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی پرداخته انـد .  آنتـونی دراین دسته از بررسی ها، جایگاه ویژه ای را بـه خـود اختصـاص داده اســت. وی در ســال ۱۹۸۷ پــنج گــروه از ذی نفعــان را شناســایی ومعرفی کرده است.
 2.  دسته ای از تحقیقات تجربی به وسیله برخی پژوهشگران انجام شده است که فهرست ذینفعان مورد شناسایی در رویکـرد دسـتوری را مبنای تحقیقات خود قـرار داده انـد تـا از طریـق تحقیقـات جدیـد مواردی به آنها اضافه یا از آنهـا حـذف کننـد.
 3.  دسته دیگری از تحقیقات با رویکردی کـاملا متفـاوت نسـبت بـه پژوهش های قبلی تلاش کردند تا ذینفعان واقعـی از گـزارش هـای مالی نهادهای خاصی از بخش عمومی و نیازهای اطلاعـاتی آنهـا را از طریق تحقیقـات تجربـی، شناسـایی کننـد .

کـوی و دیگـران (۱۹۹۷) و کلارک (  ۲۰۰۲) که هر دو براساس ایـن رویکـرد و بـا ارسال پرسشنامه برای دریافت کنندگان گزارشهای مـالی نهادهـای مشخصـی از بخـش عمــومی، تـلاش کردنـد تــا اطلاعـاتی دربــاره ذینفعان واقعی از گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها کسب  کنند.

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

دیدگاه افتراقی: ذینفعان گزارشهای مالی

در این مطالعه یک سیاهه مرکب از ده گروه به شرح زیر به عنوان ذینفعان گزارشهای مالی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا معرفی شده اند. این گروهها عبارتند از:

۱-پرداخت کنندگان مالیات،

۲- اهداکنندگان کمکهای نقدی وغیرنقدی،

۳- سرمایه گذاران،

۴- دریافت کنندگان خدمات،

۵-کارکنان،

۶- فروشندگان،

۷- مراجع قانونگذاری،

۸-مدیران،

۹-رای دهندگان

۱۰- مراجع نظارتی.

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی

نیازهای استفاده کنندگان : ذینفعان گزارشهای مالی

نیازهای استفاده کنندگان در بیانیه های مفهومی و مطالعاتی FASB ، GASB وIFAC مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

 • در این قبیل بیانیه ها تصریح شده است که گزارشگری مالی، در تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به شرح موارد زیر، مورد استفاده قرار می گیرد:۱- مقایسه نتایج واقعی مالی با بودجه مصوب۲- ارزیابی شرایط مالی، عملکرد مالی و نتایج عملیات۳- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات۴- ارزیابی کارایی و اثربخشی عملکرد۵- ارزیابی منابع مالی و انواع درآمدها۶- ارزیابی تخصیص و مصرف منابع مالی

  ۷- ارزیابی کفایت منابع مالی در تامین هزینه های عملیات

  ۸- ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی ها و نحوه تامین منابع نقد مورد نیاز

  ۹- ارزیابی آثار اقتصادی عملکرد

  ۱۰- حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل قانونی و در جهت تحقق اهداف مصوب

  ۱۱- ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و حراست و استفاده صحیح از داراییها و منابع مالی

 

تعداد اسلاید: ۳۰ اسلاید با کیفیت و فونت B Nazanin  آماده ارائه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استفاده کنندگان از گزارشات حسابداری دولتی”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…