توضیحات

تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژیهای صاحبکار

مقاله تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژیهای صاحبکار

نویسندگان: بیتا مشایخی ، حامد عمرانی ، امید آخوندی

مجله : پژوهشهای تجربی حسابداری
سال هشتم، شماره ۳۰ ، زمستان ۱۳۹۷ صص ۱۰۵- ۱۲۵

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی با توجه به استراتژی های صاحبکار میباشد .

در این پژوهش تخصص حسابرس در صنعت در دو سطح موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از شاخص اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است.

به منظور ارزیابی استراتژی های صاحبکار از چهار شاخص سرمایه بری( شدت سرمایه)، نوسازی داراییهای ثابت مشهود،

اهرم مالی و کارایی سربار استفاده شده است.

پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی است.

همچنین این پژوهش از نوع استقرایی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته ) میباشد .

جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سااالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ و حجم نمونه ۱۰۱ شرکت میباشد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم وجود دارد.

همچنین این نتایج نشان می دهد ارتباط مستقیم بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی،

زمانی که اساتراتژیهای صاحبکار از متوسط استراتژیهای صنعت انحراف کمتری دارند، قویتر میباشد و بالعکس.

همچنین نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد انحراف استراتژی صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارد.

واژه های کلیدی:

تخصص شریک حسابرسی، استراتژی  های صاحبکار، کیفیت حسابرسی.

مقدمه

اهمیت تخصص حسابرس در صنعت باعث شده تا پژوهشگران حسابرسی مطالعات بسیاری را در ارتباط با تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی انجام دهند .

مطالعات تجربی حسابرسی شواهدی را فراهم نموده مبنی بر اینکه تخصص حسابرس در صنعت قضاوت حسابرس را بهبود می بخشد.

مقاله تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…