توضیحات

تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه)

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق توصیفی همبستگی، بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی،

در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (۱۰۴=N )

که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، ۸۶ نفر از آنان،

به روش نمونه گیری ساده تصادفی برای بررسی انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن توسط نظرسنجی متخصصان

و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.

به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نر م افزار ۲۰ Spss استفاده گردید.

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین مؤلفه های سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوه توأم، حاکی از آن است که

۳۲ درصد از تغییرات واریانس کارآفرینی سازمانی توسط دو مؤلفه ی سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی تبیین می گردد

و در مورد میزان تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی مشخص شد، بیشترین تأثیر را مؤلفه ساختاری بر کارآفرینی سازمانی دارد.

واژه های کلیدی:

سرمایه فکری، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، جهاد کشاورزی.

مقدمه مقاله تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند

و در پی آن، پیچیدگی آ نها نیز رو به فزونی است،

کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت موردنیاز است؛

حتی می توان بحث کارآفرینی را در عصر مدرن امروزی کیی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب کرد (ناهید، ۱۳۸۸ ).

موقعیت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور ما به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، راه حل های جدید و متفاوتی را می طلبد.

ترکیب جمعیت جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز نوسان بهای نفت ازجمله عوامل عمده ای هستند که موجب می شوند

سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور به منبع درآمد قابل دسترس دیگری به جز نفت بیندیشند

و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست.

اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق و نوآور به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند (حیدری و همکاران، ۱۳۹۰ ).

محصولات مرتبط:

پاورپوینت سرمایه فکری ؛ بدهی فکری

 

تأثیر سرمایه ی فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو

مقاله جایگاه نانو و هوش مصنوعی در حسابداری عصر جدید

مقاله حسابداری بهای تمام شده از منظر فناوری نانو

کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و حسابرسی

 

مقاله تاثیر فناوری نانو در حسابداری مدیریت سبز شرکتهای تولیدی

پاورپوینت تاثیر نانو بر حسابداری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی”