دانلود رایگان قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از سال ۱۴۰۰

رایگان

توضیحات

دانلود فایل کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده به همراه

  • آخرین اصلاحات انجام شده در متن قانون
  • دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با مواد قانون

 

فهرست مندرجات این فایل pdf به صورت زیر است
عنوان صفحه
فصل اول کلیات و تعاریف—————————————————- ۷
ماده ۱ دامنه شمول قانون ———————————————- ۷
ماده ۲ منظور از مالیات در قانون —————————————– ۷
ماده ۳ تعریف ارزش افزوده ——————————————– ۷
ماده ۴ منظور از عرضه کالا——————————————— ۷
تبصره منظور عرضه به خود و مشمولیت آن —————————– ۷
ماده ۵ منظور از ارائه خدمات ——————————————- ۷
ماده ۶ تعریف واردات———————————————— ۷
ماده ۷ تعریف صادرات ———————————————– ۷
ماده ۸ تعریف مؤدی ————————————————- ۸
ماده ۹ منظور از معاوضه کالا و خدمات ———————————— ۸
ماده ۱۰ دورههای مالیاتی ———————————————- ۸
ماده ۱۱ تاریخ تعلق مالیات ——————————————— ۸
فصل دوم معافیتها ——————————————————— ۹
ماده ۱۲ کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات —————————- ۹
ماده ۱۳ استرداد مالیات صادرات کالا و خدمات —————————— ۱۰
تبصره استرداد کالاهای همراه مسافران تبعه خارجی———————— ۱۰
فصل سوم مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات ————————————- ۱۱
ماده ۱۴ مأخذ محاسبه مالیات—————————————————- ۱۱
ماده ۱۵ مأخذ مالیات در مورد واردات————————————- ۱۱
ماده ۱۶ نرخ مالیات بر ارزش افزوده————————————— ۱۱
ماده ۱۷ ترتیب تهاتر مالیاتهای دریافتی و پرداختی —————————- ۱۲
تبصره ۱ استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات—————————- ۱۲
تبصره ۲ عدم استرداد مالیات کالاها و خدمات معاف———————— ۱۲
صفحه ۳
قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ۳ عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف———————– ۱۲
تبصره ۴ اعتبار مالیاتی کالاهای خاص———————————- ۱۲
تبصره ۵ مالیات پرداختی غیر قابل استرداد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی————- ۱۲
تبصره ۶ خسارت دیرکرد در استرداد———————————– ۱۲
تبصره ۷ استرداد مالیاتها و عوارض پرداختی شهرداریها ——————– ۱۳
فصل چهارم وظایف و تکالیف مؤدیان——————————– ۱۴
ماده ۱۸ ثبت نام مؤدیان ———————————————– ۱۴
ماده ۱۹ الزام و نحوه صدور صورتحساب ———————————– ۱۴
ماده ۲۰ وصول مالیات توسط مؤدیان ————————————– ۱۴
تبصره ۱ تکالیف گمرک در وصول ———————————- ۱۴
تبصره ۲ نحوه اخذ مالیات بر واردات خدمات ————————— ۱۵
ماده ۲۱ نحوه و مهلت تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات————————- ۱۵
ماده ۲۲ تخلفات و جرائم عدم انجام تکالیف قانونی —————————- ۱۵
ماده ۲۳ جرائم تاخیر ————————————————- ۱۶
فصل پنجم سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن —————– ۱۷
ماده ۲۴ ساختار سازمانی و تشکیلات ————————————– ۱۷
تبصره – جذب نیروی انسانی مورد نیاز ———————————- ۱۷
ماده ۲۵ پستهای سازمانی و شرح وظایف ———————————— ۱۷
ماده ۲۶ الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و رسیدگی از طریق علی الرأس————— ۱۷
ماده ۲۷ تنظیم گزارش حسابرسی توسط حسابداران رسمی————————– ۱۸
تبصره ۱ پذیرش گزارش حسابداران رسمی ———————————- ۱۸
تبصره ۲- ارجاع حسابرسی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به حسابداران رسمی ——- ۱۸
ماده ۲۸ تاسیس جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ———————————- ۱۸
ماده ۲۹ مهلت اعتراض مؤدی و نحوه رفع اختلاف با مودی ————————- ۱۹
ماده ۳۰ تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی —– ۱۹
ماده ۳۱ نحوه همکاری شهرداریها با سازمان امور مالیاتی ————————– ۱۹
ماده ۳۲ نحوه رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی ——————————- ۲۰
ماده ۳۳ احکام مربوط به ق.م.م که در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است —– ۲۰
فصل ششم سایر مقررات —————————————————— ۲۱
صفحه ۴
قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۳۴ تکلیف به نگهداری اسناد و مدارک به مدت ۱۰ سال پساز سال مالی مربوط ——— ۲۱
ماده ۳۵ تدوین برنامه پنج ساله فرهنگ سازی مالیاتی—————————— ۲۱
ماده ۳۶ تمرکز بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ——————————– ۲۱
ماده ۳۷ آموزش، تشویق و جایزه مصرفکنندگان و مؤدیان————————- ۲۱
فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات —————————————— ۲۳
ماده ۳۸ نرخ عوارض شهرداریها —————————————– ۲۳
تبصره ۱ عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست ———————- ۲۳
تبصره ۲ استرداد عوارض به واحدهایی که در امر ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان هزینه مینمایند — ۲۴
۰ درصد عوارض برای تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی —— ۲۴ / تبصره ۳ اختصاص ۵
ماده ۳۹ نحوه واریز عوارض به حسابهای رابط ——————————— ۲۴
ماده ۴۰ تسری احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتم ————– ۲۵
فصل هشتم حقوق ورودی—————————————————— ۲۶
ماده ۴۱ حقوق ورودی گمرکی——————————————- ۲۶
فصل نهم سایر مالیاتها و عوارض خاص—————————————- ۲۸
ماده ۴۲ مالیات نقل و انتقال خودرو ————————————— ۲۸
تبصره ۱ تکالیف دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند انواع خودرو————— ۲۸
تبصره ۲ تنظیم وکالتنامههای رسمی ———————————— ۲۹
تبصره ۳ جرایم دفاتر اسناد رسمی————————————— ۲۹
تبصره ۴ فسخ و اقاله اسناد خودرو ————————————– ۲۹
تبصره ۵ انتقال اولیه خودرو از کارخانه و همچنین صلح و هبه ——————- ۲۹
تبصره ۶ قیمت مبنای محاسبه مالیات و عوارض—————————– ۲۹
تبصره ۷ تکلیف نیروی انتظامی در هنگام نقل و انتقال ————————- ۳۰
ماده ۴۳ مالیات و عوارض خدمات خاص———————————– ۳۰
ماده ۴۴ دریافت وجوه جهت تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزها —————- ۳۰
ماده ۴۵ وجوه دریافتی از مسافران هنگام خروج از کشور ———————— ۳۱
تبصره دارندگان گذرنامههای خاص ———————————— ۳۱
ماده ۴۶ نحوه واریز مالیات و عوارض خاص——————————— ۳۱
ماده ۴۷ عوارض خاص ———————————————– ۳۲
بند الف عوارض خدمات مسافری بین شهری —————————- ۳۲
صفحه ۵
قانون مالیات بر ارزش افزوده
بند ب عوارض سالیانه خودروهای سواری —————————— ۳۲
بند ج عوارض شمارهگذاری ————————————— ۳۲
تبصره ۱ عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی ———————— ۳۲
تبصره ۲ تکلیف نیروی انتظامی به اخذ گواهی پرداخت مالیات و عوارض—————- ۳۳
ماده ۴۸ عوارض فرودگاهی بلیط پروازهای داخلی —————————— ۳۳
ماده ۴۹ آییننامه ترتیبات اجرایی احکام فصل نهم —————————— ۳۳
فصل دهم تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا ————————————– ۳۴
ماده ۵۰ ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض توسط سایر مراجع———————— ۳۴
تبصره ۱ وضع سایر عوارض (به جز کالاها و خدمات موضوع این قانون) —————– ۳۴
تبصره ۲ اصلاح میزان عوارض نوسازی ———————————– ۳۴
تبصره ۳ لغو اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض شهرداریها و دهیاریها ——– ۳۴
تبصره ۴ مسئولیت وزارت کشور بر نظارت بر حسن اجرای این ماده —————- ۳۴
ماده ۵۱ اصلاح بند ه ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض ———————– ۳۴
ماده ۵۲ لغو سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارض و تعیین استثنائات مربوط—————- ۳۵
تبصره – هزینه، کارمزد و سایر وجوه دریافتی در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش— ۳۶
ماده ۵۳ تاریخ اجرای قانون———————————————- ۳۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از سال ۱۴۰۰”