تأثير سرمايه ي فكري بر گرايش كارآفرينانه و عملكرد سازماني در كسب وكارهاي نانو

نمایش یک نتیجه