توضیحات

قوانین ومقررات مالی

پاورپوینت بودجه

تعداد اسلاید: ۳۴

بودجه:

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها

وسایرمنابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجربه نیل سیاست ها وبه هدف های قانونی می شود.

درآمد عمومی:

درآمدهای وزارتخانه ها وموسسات دولتی ومالیات وسود سهام شرکتهای دولتی ودرآمدحاصل ازانحصارات ومالکیت وسایردرآمدهایی که درقانون بودجه کل کشورتحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

درآمد اختصاصی :

درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یامصارف خاص دربودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور می شود.

تفاوت ها:

مواردمصرف درآمدهای اختصاصی قبل از وصول آنها درقانون مربوطه تعیین شده است

درحالی که موارد مصرف درآمدهای عمومی کلی بوده ومحدودیت خاصی برای مصرف آنها وجود ندارد

مصرف درآمدهای اختصاصی معمولا تابع مقررات وضوابط خاص میباشد

در حالیکه مصرف درآمدهای عمومی عمدتا تابع مقررات عمومی خواهد بود .

تشابه:

مجوزقانونی برای وصول ولزوم منظورشدن آنها درقانون بودجه کل کشورتحت عناوین مربوط وجه تشابه درآمدهای عمومی واختصاصی می باشد.

اعتبارات جاری:

اعتباراتی هستندکه ظرفیت های موجود دولتی راحفظ ونگهداری  می نمایند وموجبات اعمال حاکمیت دولت را میسرمی سازند.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) :

اعتباراتی هستندکه ظرفیتهای جدید درجامعه ایجاد می نمایند ویا سبب توسعه ظرفیتها می شوند

ویا به عمرظرفیتها ازطریق بازسازی وتعمیرات اساسی اضافه می نمایند ودرنهایت موجبات توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی را پدید می آورند.

اصل شاملیت:

دراین اصل توصیه می شودکه بودجه دولت باید به صورت مشروح وبه ریز وجزء وبه تفضیل تهیه وبه مجلس پیشنهادگردد وبرای آگاهی عموم انتشاریابد

اگر اصل تفضیل نباشد نظارت پارلمانی ودیوان محاسبات بردرآمدها وهزینه های مملکتی به نحوموثر وکامل تحقق نخواهدیافت.

اصل تخصیص یا عدم تخصیص

طبق اصل تخصیص تمام ارقام مندرج درقانون می بایدبه همان وضعی که درقانون بودجه تعیین گردیده

وبه تصویب مجلس رسیده  واجازه دریافت وپرداخت آن داده شده است وصول یا به مصرف برسد .

اما استثناهای محدودی دارد که اجازه انتقال اعتبار از مادهای به ماده دیگر یا از فصلی به فصل دیگررا

با طی تشریفاتی می دهد که درتبصره های بودجه پیش بینی می شود.

منابع:

  • بودجه ریزی دولتی درایران تالیف علیرضا فرزیب
  • قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت
  • قانون محاسبات عمومی کشور
  • آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها

پاورپوینت بودجه

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت بودجه”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…